Hoffi Blog

Thursday, November 22, 2007

No 10

Gyda hyn i gyd rydym ni wedi bod yn chwilio am stiwdio newydd ers peth amser, mae angen rhywle arnom ni i ymestyn ein coesau am i¹r hen swyddfa fynd ychydig yn gyfyng. Yn ffodus rydym ni wedi dod o hyd i le newydd, ond peidiwch â phoeni ­ mae gennym yr un rhif ffôn a chyfeiriad??? Rydym ni wedi llwyddo i gael swyddfa mwy o faint yn yr un adeilad. Ac ar ôl tipyn o ymdrech, mae band eang a llinell ffôn bellach wedi¹u sefydlu.

Felly os ydych chi¹n meddwl bod rhywbeth gyda chi y gallen ni¹ch helpu gydag ef, yna cysylltwch. Rydyn ni¹n arbenigo mewn dylunio a chynrychu deunyddiau marchnata i gwmnïau trwy ddylunio dwyieithog ar gyfryngau a argraffir ac ar y we. Mae gan Hoffi¹r profiad a fydd yn helpu¹ch sefydliad i gyrraedd at ddelwedd gryfach, neges broffesiynol glir ac offer marchnata ymgysylltiol pwerus.
----------------------------------------
With all of this we have been looking for a new studio for some time, we needed somewhere to stretch our legs as the old office was getting a bit cramped. Luckily we have found a new place, but don¹t worry we have the same telephone number and address??? We have managed to get a larger office in the same building. And after a bit of a struggle, broadband and telephone line is now up and running.

So if you think you have something that we maybe be able to help you with then please get in touch. We specialise in the design and production of marketing materials for companies through bilingual design on printed media and web. Hoffi has the experience that will help your organisation achieve a stronger image, clear professional message and powerful engaging marketing tools.

Secret Santa

Felly mae bron yn ddiwedd y flwyddyn ac mae pawb yn dechrau meddwl pwy maen nhw am gael yn Siôn Corn cudd y swyddfa, y llynedd cafodd Carwyn rodd gwych (hyd yn oed os dywedaf fy hun) a dw i ond yn gobeithio y caf un cystal ag ef eleni. Daliaf i gredu.
----------------------------------------
So it is nearly the end of the year and everyone is starting to think of who they are going to get in the office secret Santa, last year Carwyn got a great gift (even if I do say so myself) and I just hope I get one equal to it this year. Fingers Crossed.

Calendr Nadolig

Taflwch olwg dros ein calendr adfent Nadolig, sy’n eich helpu trwy dymor y gwyliau yn Gymraeg a Saesneg. E-bostiwch ni heddiw am fwy o fanylion.
----------------------------------------
Catch our Christmas advent calendar, helping you through the festive season in Welsh and English. Email us today for more details.

Google rankings

Rydym ni’n falch gweld bod un o’r gwefannau bellach ar ben y safleoedd yn google. Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda dyluniwr Rebekka Leigh ers rhai blynyddoedd bellach, a thrwy optimeiddio peiriannau chwilota gofalus, erbyn hyn mae ei gwefan yn dod ar ben safleoedd google.co.uk pan deipir ‘hand made bags’ i mewn i’r porwr chwilota. Felly os ydych chi am gael eich gwefan ymhellach lan y safleoedd, cysylltwch â Hoffi heddiw.
----------------------------------------
We are delighted to see that one of our websites is now at the top of the rankings in google. We have been working with designer Rebekka Leigh for a few years now, and through careful search engine optimisation her website now comes top of the google.co.uk rankings when ‘hand made bags’ is typed into the search browser. So if you are looking to get your website further up the rankings get in touch with Hoffi today.

Share this page